Instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji

Priekšnoteikums tam, lai varētu objektīvi izvērtēt sniedzamo pakalpojumu kvalitāti un organizācijas darbības efektivitāti, ir attiecīgo rezultatīvo un procesu rādītāju mērīšanas un salīdzināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana.

Citu valstu pieredze e-pārvaldes izveides un informācijas sabiedrības. Dokumentam atsevišķā sējumā ir pievienoti arī četri pielikumi. Koncepcijas izstrādē kā šīs jomas speciālists tika pieaicināts Arthur Andersen pārstāvis. Darba gaitā darba grupa secināja, ka elektroniskā pārvalde jeb e-pārvalde 1 angliski e-government skar ne tikai un ne tik daudz informācijas tehnoloģiju IT izmantošanas jautājumus valsts pārvaldē, bet gan ir saistīta ar principiāli jaunu pieeju filozofiju valsts pārvaldes realizācijā un sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā, kas izriet no jaunā informācijas laikmeta informācijas sabiedrības prasībām. Tāpēc dokumenta joma scope ietver divus galvenos analizējamo jautājumu blokus:. Valsts pārvaldes pilnveidošanas procesu un organizatoriskie jautājumi tiek risināti pašreiz izstrādājamās Valsts pārvaldes reformas modernizācijas stratēģijas no Lai arī ir acīmredzams, ka e-pārvaldes un iepriekšminētās stratēģijas jomas lielā mērā pārklājās, darba grupas pārliecība ir, ka šie divi jautājumi ir tik cieši savā starpā saistīti, ka tie nav šķirami. Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas elektronizācija un pārvaldes darbības automatizācija, neveicot paralēli visas valsts pārvaldes darbības pilnveidošanu kopumā, ir bezjēdzīga. Tikpat absurdi mūsdienās ir mēģināt pilnveidot valsts iestāžu procesus un struktūru, neņemot vērā tās milzīgās iespējas, ko nodrošina IT iespējas, kā arī moderno pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas paņēmienu izmantošana.

Tāpēc darba grupa uzskata, ka gan valsts pārvaldes informatizācijas, gan arī organizatoriskās pilnveidošanas jautājumi ir jārisina vienotas valsts pārvaldes modernizācijas jeb e-pārvaldes izveides programmas ietvaros. E-pārvaldes izveides programma ir uzskatāma sarežģītu ilgtermiņa uzdevumu, kurš skar visas valsts pārvaldes darbības jomas un līmeņus. Tāpēc e-pārvaldes izveides plānošana un īstenošana ir jāveic secīgi pa posmiem saskaņā ar noteiktu metodoloģisku pieeju. Saskaņā ar vispārpieņemto praksi šādu programmu īstenošanā, tiek piedāvāts e-pārvaldes izveidi veikt šādos galvenajos posmos posma nosaukums un galvenie rezultāti :. Šis dokuments atspoguļo e-pārvaldes izveides pirmā posma - stratēģijas izstrādes - rezultātus. Tādejādi e-pārvaldes koncepcijas dokumenta mērķi ir šādi:. Jāuzsver, ka koncepcijā izklāstītie uzdevumu risinājumi ir jāuzskata par sākotnējiem piedāvājumiem, kuri ir jāprecizē un jādetalizē nākamajos e-pārvaldes izveides posmos. Šī dokumenta kontekstā ar valsts pārvaldi jāsaprot visus procesus un organizācijas, kuras instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un citu publisko funkciju veikšanu:.

Koncepcijā izklāstītās valsts pārvaldes modernizācijas nostādnes attiecas uz visām valsts pārvaldes institūcijām, ieskaitot ministriju pakļautībā un pārziņā esošās valsts iestādes, kā arī pašvaldības. Lai arī katram no šiem līmeņiem ir atšķirīgi uzdevumi un funkcijas, to darbības būtība un principi ir analoģiski. Likumdošanas un tiesu varas pilnveidošanas jautājumi šajā dokumentā ir skarti tik lielā mērā, cik tas attiecas uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanu. Ņemot vērā šī dokumenta stratēģisko raksturu, kā arī tā izstrādei atvelēto ierobežoto laiku un resursus, tajā neietilpst:. Visi šie jautājumi tiks detalizēti iztirzāti nākamā posma e-pārvaldes rīcības plāna izstrādes ietvaros. Valsts pārvaldes pamatfunkciju vai atbalsta funkciju uzticēšana specializētiem jums vajadzētu ieguldīt bitcoin uzņēmumiem vai organizācijām. Organizācijas iešēja darbība funkcijas un procesi, kas nav saistīti ar klientu apkalpošanu un sadarbību ar piegādātājiem. Central IT Unit centralizēta e-projektu vadības institūcija Lielbritānijā. Uzņēmējdarbības veikšana, izmantojot IT un telekomunikāciju līdzekļus atšķirībā no e-komercijas ietver visus uzņēmējdarbības aspektus, arī iekšējo darbību.

Darījumu veikšana, izmantojot IT un telekomunikāciju līdzekļus. Programmu e-Latvija un e-pārvalde ietvaros īstenojamie projekti.

Latviešu uzņēmēja piedzīvojumi ASV

Governent to Business, valsts pārvaldes darbības joma, kas ir saistīta ar pakalpojumu sniegšanu uzņēmumiem. Governent to Citizen, valsts pārvaldes darbības joma, kas ir saistīta ar pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem pilsoņiem. Governent to Government, valsts pārvaldes darbības joma, kas ir saistīta ar pakalpojumu sniegšanu citām valsts pārvaldes institūcijām.

Governent to Employee, valsts pārvaldes darbības joma, kas ir saistīta ar pakalpojumu sniegšanu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem. Interchange of Data between Administration - datu apmaiņa starp administrācijām. Organisation for Economic Cooperation and Development -Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. Valsts, valdības, partijas vai citas organizācijas svarīgākie centieni, mērķi, principi, stratēģiskās nostādne, plānveida pasākumi, kurus noteiktu interešu vārdā veic kāds politiskais spēks piem. Avots: Svešvārdu vārdnīca Dr. Baldunčika redakcijā. Apgāds "Jumava", Laikam šodien vairs neviens nešaubās, ka, pateicoties straujajai informācijas tehnoloģiju IT un Interneta attīstībai pasaulē, pašreiz notiek revolucionāras izmaiņas, kuru apzīmēšanai tiek lietoti termini informācijas sabiedrība, jaunā ekonomika u.

Velkot paralēles ar agrāro un industriālo laikmetu ērušodien mēs esam liecinieki jauna laikmeta - informācijas laikmeta - tapšanai. Izmaiņu būtība ir apstāklī, ka jaunās tehnoloģijas un komunikāciju iespējas ļauj daudzas lietas cilvēku dzīvē veikt daudz ērtāk un, galvenais, efektīvāk, kā rezultātā binārā opcija hotforex būtisks darba ražīguma pieaugums, kas savukārt izsauc kardinālas izmaiņas visās sabiedrības dzīves jomās - sadzīvē, ekonomikā un politikā. Virspusēji vērtējot tehnoloģiju attīstības ietekmi uz valsts pārvaldi, varētu domāt, ka tā ietver tikai valsts pārvaldes darbības automatizāciju, efektivitātes nodrošināšanu un optimizāciju, izmantojot jauno IT un Interneta iespējas. Tā ir pilnīga taisnība, taču, pateicoties tehnoloģiju attīstības "blakus efektiem" ekonomikā un citās jomās, IT un Interneta netiešā ietekme uz valsts pārvaldi ir daudz plašāka un dziļāka.

IT attīstība un Internets faktiski maina valsts pārvaldes pašus pamatprincipus. Galvenie faktori, kas nosaka šo izmaiņu nepieciešamību ir attēloti zīmējumā. Tālāk tekstā detalizētāk iztirzāta IT attīstības netiešā ietekme uz valsts pārvaldi. Visuzskatāmāk jauno tehnoloģiju ietekme ir vērojama uzņēmējdarbībā, kur šo revolūciju dēvē par e-biznesu vai e-komerciju. Uzņēmējdarbībā un mūsu dzīvē, kā pašsaprotamas ienāk tādas parādības kā individualizētu pakalpojumu sniegšana un klientu apkalpošana, izmantojot Internetu un citus elektroniskās saziņas līdzekļus labs piemērs ir banku pakalpojumiuzņēmumu un cilvēku attiecību elektronizācija elektroniskie dokumenti un līgumijauni vērtību radīšanas veidi un biznesa modeļi portāli un elektroniskie tirgi - angliski: digital marketplacemasveida ārpakalpojumu izmantošana sākot ar IT pakalpojumu, beidzot ar klientu apkalpošanas funkciju uzticēšanu specializētiem uzņēmumiem utt.

Lai arī valsts un uzņēmumu darbības principi ir atšķirīgi, tomēr to darbībā ir arī ļoti daudz kopēja. Tāpēc pats par sevi saprotams ir jautājums par šo e-biznesā aprobēto jauninājumu pielietošanu arī sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā un valsts pārvaldē kopumā. Mūsdienās informācija un zināšanas nevis finansu vai materiālie resursi kļūst par galveno vērtību radīšanas un konkurētspējas nodrošināšanas līdzekli.

Tas attiecas gan uz indivīdu, gan uzņēmumu, gan arī uz valsti kopumā. Nav brīnums, ka modernajā ekonomikā veiksmīgi darbojas tie uzņēmumi, kuri spēj piesaistīt aktīvus un zinošus darbiniekus un motivēt tos izvirzīto uzdevumu sasniegšanai. Tādējādi personāla pārvaldības, izglītošanas un motivēšanas jautājumi kļūst par būtiski svarīgu uzdevumu ne tikai privātajā sfērā, bet arī un jo īpaši valsts pārvaldē. Tāpat, jo zinošāki un iniciatīvas bagātāki kļūst cilvēki, jo prasīgāki tie ir pret valsti. Sabiedrība vairs negrib samierināties ar nekvalitatīviem pakalpojumiem, neefektīvu un sevi atražojošu birokrātiju, kā arī sabiedrības interešu ignorēšanu. Atskatoties vēsturē, ir redzams, ka zināšanu izkliede sabiedrībā ir tieši saistīta ar politiskās varas un labklājības izkliedi. No šī viedokļa raugoties, informācijas sabiedrības un jaunās ekonomikas instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji neizbēgami ir saistīta ar sabiedrības ietekmes palielināšanos uz valsti un ilgtermiņā arī ar mums zināmās demokrātiskās sistēmas izmaiņām. Ir acīmredzami, ka pašreizējie valsts pārvaldes principi ir tapuši industriālajā laikmetā un vairs neatbilst jaunā informācijas laikmeta prasībām. Tādejādi pašreiz Latvijas sabiedrībā novērojamo spriedzi starp sabiedrību un valsti neatrisinās citu, "labāku" politiķu nākšana pie varas. Tai ir daudz dziļāks pamats, un tās novēršanai ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas valsts pārvaldes īstenošanas pieejā un principos.

Attālumiem un valstu robežām zūd nozīme, cilvēki veido kopienas nevis pēc ģeogrāfiskā, bet pēc interešu principa, uzņēmumu ekonomiskās aktivitātes Internetā vairs nav regulējamas ar tradicionālajiem mehānismiem utt. Faktiski tas nozīmē to, ka informācijas laikmetā būtiski mainās valsts kā institūta nozīme un funkcijas, ka arī to īstenošanas veids. Daļu no valsts funkcijām pārņem starptautiskās organizācijas piemēram, Eiropas Savienībadaļu - vietējā pašpārvalde un sabiedriskās organizācijas, kas, būdamas sabiedrībai tuvāk, ļauj daudzus jautājumus risināt daudz efektīvāk. Mūsdienās par valsts galveno misiju kļūst valsts konkurētspējas nodrošināšana jaunajā informācijas laikmetā. Tas prasa tādu uzdevumu risināšanu kā pieejamas telekomunikāciju infrastruktūras, telekomunikāciju uzņēmējdarbībai īpaši e-biznesam labvēlīgas vides radīšana uzņēmējdarbībai, likumdošanas pielāgošana visu dzīves jomu elektronizācijai, sabiedrības izglītošana darbam informācijas laikmetā u.

Jaunie uzdevumi un prioritātes izvirza pavisam citas prasības valsts pārvaldē strādājošiem, kā arī izgaismo pašreizējo valsts pārvaldes organizatorisko struktūru neefektivitāti un nespēju darboties jaunajā situācijā. Elektroniskā e-pārvalde jeb e-pārvalde ir kļuvusi par plaši lietotu un tajā pašā laikā ar dažādu nozīmi izmantotu jēdzienu. Tās šaurākajā nozīmē e-pārvalde nozīmē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, izmantojot elektroniskos līdzekļus Internetu. Plašākajā nozīmē e-pārvalde tiek lietota visaptverošu valsts pārvaldes darba pilnveidošanas programmu kontekstā, kur papildus pakalpojumu sniegšanas elektronizācijai tiek risināti arī citi valsts pārvaldes darbības pilnveidošanas jautājumi. E-pārvalde ir pieeja sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai un valsts pārvaldes realizēšanai, kas pamatojas uz IT iespēju un e-biznesam raksturīgo darbības principu izmantošanu, nodrošinot sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes uzlabošanu, kā arī sabiedrības līdzdalības palielināšanu valsts pārvaldē. Tādejādi e-pārvaldes izveide ieviešana ir jātraktē kā visaptveroša valsts pārvaldes modernizācija. Mūsdienās valstu valdībām ir jārisina plašs dažādu jautājumu un problēmu loks:. Modernas informācijas laikmeta valsts pārvaldes pamatprincipi ir šādi:. Detalizētāk e-pārvaldes pamatprincipi, uz kuriem tiks balstīta arī e-pārvaldes izveide Latvijā, ir izklāstīti 4. Šobrīd faktiski visās attīstītajās valstīs nacionālās prioritātes statusā zem e-pārvaldes izveides lozunga tiek īstenotas valsts pārvaldes modernizācijas projekti programmas.

Eiropas Savienība eEuropa rīcības plāna ietvaros ir noteikusi konkrētus uzdevumus Interneta izmantošanai pakalpojumu sniegšanā - informācijas izplatīšanā, sabiedriskā iepirkuma pilnveidošanā u. Ir izstrādāts e-pārvaldes salīdzinošo rādītāju modelis, saskaņā ar kuru tiks vērtēts e-pārvaldes līmenis konkrētajās valstīs. Ir noteikti 20 pamatpakalpojumi 12 pakalpojumi iedzīvotājiem un 8 - uzņēmumiemkuru sniegšana būtu jānodrošina elektroniski. Notiek nopietns darbs dažādu Eiropas savienības programmu ietvaros pie konkrētu e-pārvaldes risinājumu informācijas izplatīšana, sabiedriskais iepirkums u. Ar e-pārvaldes jautājumu risināšanu nodarbojas arī starptautiskās institūcijas. Pasaules banka ir sagatavojusi rekomendācijas valstu valdībām saistībā ar valsts pārvaldes pilnveidošanu, kur kā viens no galvenajiem jautājumiem tiek izvirzīta IT izmantošana un e-pārvaldes principu ieviešana. Arī OECD paspārnē tiek notiek aktīvs darbs šinī virzienā.

Kā piemēru tam, kā e-pārvaldes izveide tiek veikta valsts līmenī, var minēt Lielbritāniju, kur kā viena no UK Online programmas stratēģisks plāns Lielbritānijas konkurētspējas nodrošināšanai jaunajā laikmetā, zināmā mērā e-Latvijas analogs sastāvdaļām tiek īstenots pārvaldes modernizācijas e-pārvaldes projekts. Šis projekts ir premjerministra T. Blēra personiska iniciatīva, un tas tiek īstenots tiešā viņa pārraudzībā. Ir izstrādāti stratēģijas dokumenti un konkrēts pasākumu plāns, ir nozīmēti e-ministrs un e-vēstnieks e-envoykuri ir politiski atbildīgi par izvirzīto uzdevumu izpildi un nodrošina projektu koordināciju, ir izveidota centralizēta projekta vadības struktūra CITU, ir izveidotas konsultatīvas padomes ar pazīstamāko valsts pārvaldes darbinieku un sabiedrības pārstāvju līdzdalību utt.

Darbs pie e-pārvaldes realizēšanas aktīvi notiek arī Igaunijā un Lietuvā. Igaunijā norit darbs pie konkrētu projektu īstenošana - valdības sēžu darba elektronizācija, Interneta bitcoin iegulda nodrošināšana, elektronisko pakalpojumu attīstīšana e-citizenpubliski pieejamu nacionālās datu bāžu veidošanas x-road u. Lietuvā Pārskats par citu valstu paveikto šajā jomā ir atrodams [20], kā arī 3.

Tradingview bitcoin naudas sv izsekot bitcoin ieguldījumus swing tirdzniecība brokeri triku par bināro tirdzniecību bitcoin tirdzniecības logotips.

Vairumā gadījumu e-pārvaldes izveides projekti ir uzsākti relatīvi nesen Lai arī jau ir sasniegti konkrēti rezultāti, tomēr daudzi no darbiem vēl ir tikai ieceru vai īstenošanas ieguldītāji kriptovalūtās iesācējiem. Atšķiras arī e-pārvaldes izveides projektu nosaukumi un risināmo jautājumu loks. Taču visiem šiem projektiem ir dažas būtiskas iezīmes:. Kopumā citu valstu pieredze liecina par to, ka e-pārvalde un tās deklarētie principi nav zinātnieku vai konsultantu fantāzija, bet gan realitāte, un pasaulē jau ir uzkrāta pietiekoša pieredze, kuru būtu vērts pārņemt arī Latvijā. Latvijas publiskās pārvaldes uzbūvi nosaka Satversme Satversme nosaka piecas Latvijas valsts varas institūcijas, kuras katra savas kompetences ietvaros nepastarpināti rīkojas Latvijas Republikas vārdā: Saeima, Ministru kabinets, Valsts prezidents, tiesa un Valsts kontrole.

Šīm institūcijām ir piešķirta valsts vara, t. Likumdevēja varu īsteno Saeima. Izpildvaru īsteno Ministru kabinets ar valsts pārvaldes institūciju palīdzību. Saskaņā ar Satversmes Tiesu varu īsteno tiesas. Atbilstoši likumam "Par pašvaldībām", realizējot vietējo un rajonu reģionālo pārvaldi, likumā noteiktajos ietvaros pašvaldības ir publisko tiesību subjekts. Pašvaldība ir valsts vietējā pārvalde, kas ar vēlētu pārstāvniecību palīdzību nodrošina likumos noteikto funkciju izpildi attiecīgajā administratīvajā teritorijā, ievērojot tās iedzīvotāju intereses. Pastāvīgo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašas pašvaldības. Tās arī patstāvīgi veido savu izpildvaras institucionālo sistēmu. Publiskās pārvaldes institucionālā sistēma pēc pilnvaru apjoma tiek īstenota 3 līmeņos:. Ministru kabinets un tā padotībā, pakļautībā vai pārraudzībā esošās valsts pārvaldes institūcijas, kuru darbības teritorija aptver visu valsti. Rajonu pašvaldības. Latvijā kopumā ir 26 rajonu padomes, un 7 republikas pilsētu pašvaldībām ir reģionālās pārvaldes pilnvaras.

Pagastu un pilsētu pašvaldības. Latvijā kopumā ir pašvaldības, pagastu instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji, 65 rajonu pilsētu domes, 7 republikas pilsētu domes, 26 rajonu padomes un 7 novadi. Publiskās pārvaldes iestādes, ja tas ir paredzēts likumos vai Ministru kabineta noteikumos, var pilnvarot atsevišķas organizācijas, kas ir privāto tiesību juridiskas personas, pildīt atsevišķas funkcijas, nosakot to izpildes kārtību un uzraugot šo funkciju izpildi. Valsts pārvaldes uzdevums ir nodrošināt likumdevēja noteikto valsts funkciju realizāciju, kuras tiek realizētas ar valsts pārvaldes palīdzību. Galvenās valsts funkcijas:. Latvijā darbojas valsts pārvaldes iestādes un pakalpojumu sniedzējas institūcijas pārziņā esošās valsts iestādes un valsts uzņēmējsabiedrībaskas kopumā nodrošina ~ pakalpojumu veidus fiziskām personām un ~ pakalpojumu veidus juridiskām personām ministriju iesniegto datu apkopojums Koncepcijas izstrādes darba grupa veica valsts iestāžu aptauju par to sniedzamajiem pakalpojumiem.

Saņemtās atbildes bija stipri neviendabīgas gan pēc detalizācijas līmeņa un, gan arī saturiski, tāpēc šīs aptaujas rezultāti ir grūti izmantojami skat. Patiesībā aptaujas rezultāti parāda, cik atšķirīgs ir iestāžu viedoklis par to veicamajiem uzdevumiem un sniedzamajiem pakalpojumiem. Pakalpojumu uzskaite un analīze nebija audita uzdevumā. Valsts institūciju sniedzamo pakalpojumu veidi un formas nav klasificētas. Valsts institūciju teritoriālā sistēma un to sniegto pakalpojumu apkalpes zonas nav unificētas.

Pašreizējā Latvijas pārvalde ir veidojusies pēdējo desmit gadu laikā līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu Ņemot vērā to izmaiņu dziļumu un apjomu, kuras bija nepieciešams veikt šajā relatīvi īsajā laika posmā, var uzskatīt, ka mēs dzīvojam nepārtrauktas valsts pārvaldes reformas apstākļos. Plānveidīga un sistemātiska valsts pārvaldes reforma tika uzsākta Kopš Saskaņā ar šo koncepciju valsts pārvaldes reformas mērķis ir attīstīt no Satversmē paredzētās valsts iekārtas atvasinātu valsts pārvaldes sistēmu, lai tā godīgi, efektīvi un taisnīgi pildītu sabiedrības uzticētās funkcijas. Pašreiz rit darbs pie tās precizēšanas. Stratēģija aptver jautājumu loku, kas skar valsts politikas veidošanu, publisko finansu un citu resursu izlietošanu, valsts iestāžu sistēmas racionalizāciju un darba efektivitātes uzlabošanu, valsts un sabiedrības mijiedarbības pilnveidošanu, valsts pārvaldē nodarbināto profesionalitātes un uzticības valdībai uzlabošanu. Ministru kabinetā iesniegtais Pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas projekts paredz Latvijas iedalījumu vietējās pašvaldībās - 95 novados un septiņās pilsētās.

Pašlaik norit darbs arī pie attiecīgu MK noteikumu izstrādes. Apkopojot līdz šim paveikto, var secināt, ka ir sasniegti nozīmīgi rezultāti:.

instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji

Tai pašā laikā nevar apgalvot, ka paveiktais ir pilnībā nodrošinājis izvirzīto mērķu sasniegšanu. Sarunu par iestāšanos Eiropas savienībā gaitā no dažādu Eiropas savienības pārstāvju puses ir norādīts par Latvijas valsts pārvaldes kapacitātes trūkumu un neatbilstību Eiropas savienības kritērijiem pilnīgs un detalizēts Latvijas valsts pārvaldes vērtējums kopā ar rekomendācijām ir atrodams Robina Mauntfīlda ziņojumā par Latvijas valsts administrācijas reformu [1]. Analizējot iemeslus, kāpēc līdzšinējie pasākumi valsts pārvaldes reformas jomā ne vienmēr ir sasnieguši savus mērķus, var minēt šādus cēloņus:. Valsts pārvaldes informatizācijas pieredze. Pēdējo gadu laikā ir veikts nopietns darbs valsts pārvaldes informatizācijas jomā. Detalizēta šī jautājuma analīze ir atspoguļota Nacionālas programmas "Informātika" dokumentos [4,5]. Kā būtiskākos sasniegumus var atzīmēt:. Tajā pašā laikā, analizējot pašreizējo situāciju valsts pārvaldes informatizācijas jomā, jāmin sekojošas problēmas un nepilnības:. Galvenās problēmas un izaicinājumi kopsavilkums. Apkopojot esošās situācijas novērtējumu, valsts pārvaldes šī brīža galvenās problēmas trūkumi ir šādi:. Liela sabiedrības daļa neuztver valdības politiku un lēmumus kā tādus, kas būtu vērsti uz tās problēmām un interesēm. Līdzšinējie valsts pārvaldes reformu pasākumi ir bijuši nepietiekami un slikti koordinēti.

Personāla pārvaldības principi nav vērsti uz iniciatīvu un izaugsmi, kā arī nesekmē jaunu un spējīgu darbinieku piesaistīšanu. Nav mehānismu, kas veicinātu finansu līdzekļu taupīšanu. Tā rezultātā ir novērojama neefektīva investīciju līdzekļu izmantošana. Nav vienotas un modernas pieejas valsts informācijas resursu pārvaldībai. Valsts nav nekas cits, kā vien mehānisms tās iedzīvotāju pilsoņu interešu saskaņotai īstenošanai. Tādējādi tikai un vienīgi valsts iedzīvotāju pilsoņu vajadzības un to labāka nodrošināšana ir valsts pārvaldes modernizācijas pamats un virsuzdevums. Valsts pārvalde pamatojas uz likumu, tā darbojas saskaņā ar likumu, un tās darbība ir pārbaudāma attiecībā pret likumu. Personas godīguma prezumpcija instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji pieklājīgā attieksme pret personu bez pārspīlētas sīkumainības vai birokrātiskas attieksmes. Tāda valsts pārvaldes iestādes vai amatpersonas darbība un tāds darbības rezultāts, ko sabiedrība kopumā uzskata par ētiski pareizu. Politiķi un valsts pārvaldē strādājošie ir tieši politiķi vai pastarpināti ierēdņi atbildīgi iedzīvotāju priekšā, kuriem ir noteicošais vārds par to darba novērtējumu.

Mūsdienās, kad kardināli mainās visas sabiedrības dzīves jomas, tikai radoša un veciem priekšstatiem un ierobežojumiem pāri stāvoša pieeja spēj nodrošināt sekmīgu valsts pārvaldes modernizāciju atbilstoši informācijas laikmeta vajadzībām. E-pārvaldes izveide tiks veikta pamatojoties uz šādiem mūsdienās vispārpieņemtiem principiem:. Valsts pārvaldei kā organizācijai nav citas misijas, kā vien veikt tai demokrātiskas procedūras rezultātā deleģētos uzdevumus un funkcijas. Jebkuram pārvaldes institūcijas lēmumam un darbībai ir jākalpo sabiedrības interesēm un tiešā veidā jāizriet no tās īpašnieku - pilsoņu -pilnvarojuma. Modernās IT un Interneta iespējas paver milzīgas iespējas komunikācijas stiprināšanā starp valsti un sabiedrību, kā arī padara vismaz no tehniskā viedokļa iespējamu ātru un lētu pilsoņu viedokļa un gribas noskaidrošanu. Lai arī tas nenozīmē atgriešanos pie tiešās demokrātijas, visus jautājumus izlemjot Interneta referenduma veidā, tomēr jaunās tehnoloģiskās iespējas ļauj sabiedrībai lielākā mērā kontrolēt valsts pārvaldes darbu un piedalīties lēmumu pieņemšanā.

Pilsoņi ir valsts pārvaldes klienti un arī īpašnieki. Valsts pārvaldes iestāžu galvenais darbības uzdevums un mērs ir savu klientu vajadzību apmierināšana. Tie ir tiesīgi sagaidīt mūsdienās vispārpieņemto apkalpošanas standartu piemēram, bankās u. Šobrīd pārvaldes iestāžu darbā ir raksturīga koncentrēšanās uz savu šauro problēmu risināšu piemēram, finansējuma un darba apstākļu nodrošināšananevis rūpes par sniedzamo pakalpojumu kvalitāti un darbības efektivitāti. E-pārvaldes ieviešanas vadmotīvs ir bitcoin peļņa uzticama valsts institūciju darbu uz klientu mūsu gadījumā tie ir pilsoņi, uzņēmumi instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji. Lai arī vārdos to ir ļoti viegli deklarēt, īstenībā tas nozīmē organizācijas iekšējās uzbūves, darbības principu un iekšējās kultūras radikālu izmaiņu. Klienta apkalpošanas individualizācija un vēlmju ievērošana, kā minēts iepriekš, ir viens no jaunās ekonomikas e-biznesa pamatelementiem, tāpēc daudz šajā ziņā ir tieši pārņemams no biznesa pasaules. Pakalpojumu integrācija konsolidācija uz dzīves notikumu modeļa bāzes. Absurda un arhaiska ir situācija, ka šobrīd valsts pārvaldes klientam nākas daudzkārtīgi apmeklēt dažādas valsts institūcijas, lai nokārtotu kādu konkrētu jautājumu piemēram, būvniecības atļaujas saņemšanu.

Ja parastās prēmijas tiek izsniegtas galvenokārt ar mērķi stimulēt klientu veikt iemaksu, tad šie mērķi ir nedaudz atšķirīgi - piesaistīt un ilgtermiņā noturēt tirgotāju uz vienas vai kas ir labākā bitcoin investīciju vietne platformas. Demo konts ir perfektais veids, kā izmēģināt savas kāda ir labākā bitcoin investīciju vietne stratēģijas salīdzināt cfd brokerus apgūt tirdzniecības platformu, kas ir pirmais solis, lai sāktu pelnīt internetā ar Forex un jebkura cita finanšu instrumenta tirdzniecību.

Mūsdienās normālā pieeja ir, ja pakalpojumi tiek piemēroti tipveida dzīves situācijām un tie ir saņemami vienā vietā t. Klientam nav jāzina un jājūt, ka to sniegšanā ir iesaistītas vairākas struktūrvienības vai organizācijas, tie ir saņemami vienā vietā t. Sabiedriskie pakalpojumi dažādām klientu kategorijām ir sniedzami, izmantojot dažādus veidus kanālus. No tehnoloģiskā viedokļa tas varētu būt gan Internets, gan telefons, gan mobilie sakari WAPgan arī, protams, personiska face to face apkalpošana. Lai arī Internets ir uzskatāms tikai par vienu no iespējamajiem pakalpojumu sniegšanas tehniskajiem veidiem, mūsdienās e-pārvalde bez tā nav iedomājama.

Nākotnē Internets un citi elektroniskie līdzekļi, pateicoties to ērtumam un efektivitātei, kļūs par noteicošo kanālu valsts un sabiedrības saziņā. Tas nodrošina gan ērtumu klientiem, gan būtisku izmaksu samazinājumu, kā arī nozīmīgu impulsu e-biznesa un Interneta izmantošanas attīstībā. Protams, šīs prognozes īstenošanās ir cieši saistīta ar Interneta pieejamību un sabiedrības gatavību to izmantot. Parādoties vairākiem sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kanāliem un to piegādātājiem, sabiedrisko pakalpojumu piegāde veidojas konkurence. Tas nodrošina gan pakalpojumu kvalitātes uzlabojumus, gan izvēles iespējas iedzīvotājiem, gan arī dabiskā veidā regulē pakalpojumu sniegšanas efektivitātes jautājumus. Jauno elektronisko kanālu izmatošana nedrīkst kļūt par pamatu tiešai vai netiešai tās sabiedrības daļas diskriminācijai, kura nevar vai arī negrib izmantot elektroniskos līdzekļus saziņā ar valsti. Tāpēc paralēli jaunajiem bitcoin iegulda sniegšanas veidiem noteikti ir jāsaglabā tradicionālie. Tāpat ir jānodrošina, lai pakalpojumi pilnā mērā būtu pieejami arī vecākiem cilvēkiem un invalīdiem.

Lai arī katrai valstij arī Latvijai ir noteikta politika un ierobežojumi saistībā ar valodu lietošanu, tai pašā laikā būtu pareizi atsevišķus pakalpojumus nodrošināt arī citās valodās. Mūsdienās katram ir jādara tas darbs, ko viņš māk darīt, kas rada vislielāko pievienoto vērību un kas arī ir attiecīgā cilvēka vai organizācijas pamatuzdevums pamatbizness. Koncentrēšanās uz pamatuzdevumu izpildi, atbalsta funkcijas, kā arī dažkārt atsevišķu pamatfunkciju uzticēšana specializētiem arējiem uzņēmumiem, mūsdienās kļūst par vispārpieņemtu normu. Tas pilnā mērā attiecas arī valsts pārvaldes iestādēm, jo maz ticams, ka pašu spēkiem valsts iestādes spēs nodrošināt tādu specifiskus darbu izpildi kā informācijas sistēmu izstrāde un darbināšana vai publicitātes pasākumu organizēšana.

Iespējams, ka arī atsevišķas pamatfunkcijas klientu apkalpošana racionālāk būtu uzticēt ārējai organizācijai. Sabiedrisko pakalpojumu sniegšana nav obligāti jānodrošina tikai valsts iestādei. Instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji var veikt arī privātas organizācijas uz īpašas licences koncesijas pamata vai kā savādāk. Tāpat liela daļa no sabiedrisko pakalpojumu modernizācijas izdevumiem var segta izmantojot privātās investīcijas. Tādejādi arvien lielāka privāto organizāciju līdzdalība sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā ir jāuzskata par modernas valsts pārvaldes obligātu iezīmi. E-pārvaldes struktūra galvenie elementi ir attēloti zīmējumā. E-pārvaldes izveides programmas saistība ar citām jomām. E-Latvijas programma ir vērsta uz Latvijas konkurētspējas nodrošināšanu informācijas laikmetā un sekmīgu Latvijas attīstību nākotnē. Valsts pārvaldes modernizācija e-pārvaldes izveide ir uzskatāma par ļoti būtisku priekšnoteikumu šo mērķu sasniegšanai. Kā izklāstīts 1. Šāda plaša e-pārvaldes programmas jomas definīcija nekādā gadījumā nenozīmē līdzšinējo valsts pārvaldes reformas pasākumu Valsts pārvaldes reformas modernizācijas stratēģijas no Kā būtisku, taču līdz šim gan e-Latvijas programmā, gan arī citos dokumentos neatspoguļotu uzdevumu ir jāmin nacionālās IT industrijas veicināšana, kas ir priekšnoteikums tam, lai, veidojot informācijas sabiedrību, Latvija būtu ne tikai IT risinājumu patērētāja importētājabet arī eksportētāja.

E-pārvaldes izveide varētu dot ļoti būtisku ieguldījumu šajā virzienā. Lai sasniegtu iepriekš noteiktos e-pārvaldes izveides mērķus, nepieciešams īstenot šādas stratēģiskās iniciatīvas, kas būtu vērtas uz attiecīgu valsts pārvaldes jomu pilnveidošanu:. Katram šajā sadaļā minētajam uzdevumam faktiski atbilst atsevišķs projekts vai pat vairāki projektikuram tiks nozīmēta atbildīgā institūcija, izveidota projekta grupa darba grupaizstrādāts detalizēts rīcības plāns un apstiprināta projekta tāme. Jāuzsver, ka šajā dokumentā e-pārvaldes ietvaros risināmie uzdevumi ir tikai nosaukti uzskaitīti kopā ar īsu to risināšanas pamatnostādņu izklāstu. Konkrēto risinājumu, rīcības plāna, nepieciešamo resursu vērtējumu izstrāde tiks veikta nākamo e-pārvaldes izveides posmu ietvaros. Nosaukto uzdevumu īstenošanas secība, kā arī projekta organizatoriskie principi ir iztirzāti turpmākajās dokumenta sadaļās. E-pārvaldes izveide, kā arī citu t. Šādu izmaiņu vadīšana un koordinēšana ir sarežģīts, darbietilpīgs un jauns pagaidu uzdevums, kurš formāli iziet ārpus ministriju un valsts pārvaldes iestāžu pastāvīgajām funkcijām. Ņemot vērā to, ka esošās valsts pārvaldes struktūras ir orientētās vairāk un pastāvīgo funkciju izpildi, kā arī e-pārvaldes izveides instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji citu e-Latvijas uzdevumu izpildes stratēģisko raksturu un izmaiņu dziļumu, tad programmas vadības un koordinācijas struktūru izveidei instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji īpaši liela nozīme.

Valsts pārvaldes modernizācija gan pēc stratēģiskās nozīmes, gan pēc nepieciešamās resursu mobilizācijas ir uzskatāma par tikpat nozīmīgu un svarīgu uzdevumu kā Latvijas iestāšanās Eiropas savienībā vai pievienošanās NATO. Šī uzdevuma izpilde ir iespējama tikai ar sabiedrības vairākuma atbalstu. Tāpēc ir nepieciešama aktīva sabiedrības informēšana, kā arī diskusija par šiem jautājumiem. Valdībai ir jāvienojas par valsts pārvaldes modernizācijas pamatnostādnēm un konsekventi tās jāievēro savā darbībā. E-pārvaldes prioritārajam statusam ir jāatspoguļojas gan programmatiskajos dokumentos, gan arī lēmumos par budžeta prioritātēm. E-pārvaldes principu ieviešana valsts pārvaldē nozīmē radikālas izmaiņas. Lai tās īstenotu, nepietiek izstrādāt koncepcijas un darba plānus un formāli kontrolēt to izpildi. Šādas izmaiņas pēc būtības var notikt tikai tad, ja katrā valsts pārvaldes iestādē ir līderis, kurš virza šīs izmaiņas, mobilizē cilvēkus, radoši un aktīvi risina problēmas.

Valsts mērogā šāda līdera loma ir jāuzņemas valdībai, ministriju līmenī - ministriem vai kādai no vadošajām ministrijas amatpersonām valsts sekretāramsavukārt, valsts pārvaldes iestāžu līmenī - iestādes vadītājam vai kādam no viņa vietniekiem. E-pārvaldes ieviešana nozīmē daudzu atsevišķu, taču tajā pašā laikā savstarpēji saistītu projektu īstenošanu, kuri tiktu īstenoti gan valdības, gan ministriju, gan atsevišķu iestāžu un pašvaldību līmenī. Ir acīmredzams, ka pašreizējā valsts pārvaldes struktūrā nav tādas institūcijas, kas varētu uzņemties centralizēto projektu īstenošanu, kā arī ministriju un iestāžu projektu koordināciju. Tāpēc sekmīgai e-pārvaldes ieviešanai pie Valsts kancelejas jāizveido e-projektu vadības vienība, kura varētu pildīt iepriekš minētās funkcijas. Projektu vadības vienības vadītāja, kā arī viņa vietnieku amatos ir jāpieņem kvalificēti un lielu projektu īstenošanā pieredzējuši speciālisti. Tas nozīmē, ka jāparedz konkurētspējīgs atalgojums. Mauntfīlda ieteikto Valsts kancelejas funkciju paplašināšanu t.

Saskaņā ar R. Mauntfīlda ieteikumu šādas faktiski jaunas institūcijas izveide nodrošinātu valdības spēju kopumā realizēt saskaņotu pārvaldi, kā arī mehānismu nepieciešamo valsts pārvaldes reformu veikšanai. Jaunā kanceleja kopumā turpinātu strādāt Ministru kabineta labā, bet ikdienā darbotos ministru prezidenta vadībā. Informātikas departamenta funkcijās paliek valsts politikas informātikas jomā izstrāde un ieviešana, valsts informātikas projektu koordinācija, kā arī valsts informācijas sistēmu izveides un darbināšanas metodiskā vadība.

Kā tas norādīts 5. Šī uzdevumu grupa ir vērsta uz saišu stiprināšanu starp valsti un sabiedrību, palielinot sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, nodrošinot valsts pārvaldes darba caurspīdīgumu, kā arī pasākumus, kas nepieciešamu izstrādājamo politiku un lēmumu kvalitātes uzlabošanai. Visos valsts pārvaldes līmeņos jārealizē princips, ka sabiedrībai jābūt pieejamai pilnīgi visai likumdošanā paredzētai informācijai par valsts pārvaldes darbu, ieskaitot valsts pārvaldes politiku, pieņemtos lēmumus, un naudas līdzekļu detalizētu izlietojumu. Lai arī sabiedrības informēšanai var tikt izmantoti dažādi mēdiji, acīmredzot, kā vislētākais un efektīvākais būtu jāmin tieši Internets. Šī uzdevuma ietvaros Ministru kabinets Tas nodrošina iespēju atsevišķo iestāžu mājas lapas integrēt vienotā valdības portālā vai portāloskas ļautu iedzīvotājiem ātri un ērti atrast tos interesējošo informāciju. Valdības, kā arī pašvaldību pakalpojumu portālu izveide, ir jāuzskata par prioritāriem šā uzdevuma ietvaros risināmiem jautājumiem.

Šī uzdevuma ietvaros ir jāprecizē normatīvie akti, kas nosaka kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādēm jānodrošina informācijas sniegšana piemēram, MK Papildināmajos normatīvajos aktos ir jāparedz norma, ka visām valsts iestādēm ir jāpublicē Internetā detalizēta informācija par iestādes pārziņā esošo līdzekļu izlietojumu. Tas ir ļoti vienkāršs, tajā pašā laikā efektīvs veids, kā ierobežot nelietderīgus tēriņus un nodrošināt sabiedrības kontroli pār budžeta līdzekļu izmantošanu.

Par informācijas saturu ir atbildīga konkrētā institūcija. WWW lappušu mākslinieciskā un tehniskā izveide un uzturēšana varētu tikt veikta arī centralizēti resursu un izmaksu ekonomijas nolūkā. Iestāžu WWW lapu veidošanas un uzturēšanas centralizācijas jautājums ir jāizskata nākamā posma rīcības plāna izstādes laikā. Internets, kā arī citi elektroniskie saziņas līdzekļi ļauj ne tikai ātri un efektīvi izplatīt informāciju, bet arī noskaidrot sabiedrības viedokļus par vienu vai otru jautājumu. Balstoties uz personu elektroniskās autentifikācijas iespējām, gan no tehniskā, gan juridiskā viedokļa nav nekādu ierobežojumu tam, lai pilsonis vēlēšanās vai referendumā varētu izteikt savu gribu elektroniskā veidā.

Daudzās valstīs jau ir uzsākti pirmie pilotprojekti Interneta izmantošanai vēlēšanu procesā. Šādu risinājumu izveide nodrošinātu daudz efektīvāku un tiešāku mehānismu iedzīvotāju gribas noskaidrošanai un būtiski sekmētu demokrātisko principu nostiprināšanos. Tas, iespējams, palielinātu arī vēlētāju aktivitāti vēlēšanās. Tajā pašā laikā jāapzinās, ka, lai šādu vēlēšanu mehānismu varētu realizēt, tam ir nepieciešams veikt izmaiņas attiecīgajos normatīvajos aktos izveidot atbilstošu informācijas sistēmu un elektroniskā paraksta darbībai nepieciešamo infrastruktūru, apmācīt vēlēšanu organizēšanā iesaistītos darbiniekus utt. Tas prasīs pietiekoši nopietnas investīcijas. Tāpēc šis jautājums vēl ir papildus jāizpēta, kā arī jāapspriež sabiedrībā. Kā viens no nākamā posma darbiem jāparedz speciālas darba grupas izveide, kas sagatavotu konkrētus priekšlikumus šī uzdevuma risināšanai. Politiķiem un valsts pārvaldes darbiniekiem jābūt nepārtrauktā kontaktā ar sabiedrību. Internets un citi elektroniskie saziņas līdzekļi dod iespēju to efektīvi nodrošināt.

Atbildīgo amatpersonu elektroniskā pasta adresēm jābūt publiski pieejamām. E-pastam jākļūst par galveno saziņas līdzekli starp valsts pārstāvjiem un iedzīvotājiem. Ir jāpapildina attiecīgie normatīvie akti, lai elektroniski nosūtītai vēstulei vai pieprasījumam nodrošinātu tādu pašu statusu kā papīra formāta vēstulei vai pieprasījumam. Tāpat ir jāveicina politiķu un citu atbildīgo amatpersonas līdzdalība dažādos Interneta diskusiju forumos Interneta sarunvietas, vētuļkopas. Internetam nākotnē jākļūst par vidi, kurā politiķi sazinās ar saviem vēlētājiem, kurā notiek sabiedriski politisko viedokļu veidošanās, sabiedriskās domas aptaujas utt. Lai valsts pārvaldes darbs atbilstu sabiedrības interesēm, jābūt mehānismam, kas iedzīvotāju vajadzības un vēlmes pārveidotu sistemātiskā, koordinētā un mērķtiecīgā valsts pārvaldes iestāžu rīcībā. Viena no pašreizējās valsts pārvaldes problēmām, ir tā, ka bieži, neskatoties uz labo politisko gribu un nodomiem, daudzi no konkrētajiem dažādu līmeņu valsts pārvaldes lēmumiem un to īstenošanas pasākumiem izrādās nepilnīgi vai pat pretrunā ar to sākotnējo mērķi.

Šie jautājumi detalizēti aplūkoti Robina Mauntfīlda ziņojumā par Latvijas valsts administrācijas reformu, kurā kā viens no galvenajiem valsts pārvaldes administratīvās kapacitātes nostiprināšanas uzdevumiem ir minēta valsts politiku noteikšanas, koordinācijas un īstenošanas uzlabošana. Ziņojumā ir minēti arī konkrēti ieteikumi šajā jomā. Daļa no tiem jau ir īstenoti piemēram, izveidots politikas koordinācijas departaments, uzsākts darbs pie valsts pārvaldē strādājošo darba novērtēšanas un atalgojuma sistēmas pilnveidošanas u. Var likties, ka šī problēma ir specifisks valsts pārvaldes reformas jautājums, kas tieši nav saistīts ar pakalpojumu sniegšanas un valsts pārvaldes darba elektronizāciju.

Tajā pašā laikā, palielinoties valsts iestāžu darba caurspīdīgumam un pastiprinoties sabiedrības ietekmei uz valsts pārvaldi, tieši valsts institūciju nespēja pieņemt kvalitatīvus un saskaņotus lēmumus var kļūt par šķērsli viena no galvenā e-pārvaldes pamatprincipa valsts politiku un lēmumu atbilstība iedzīvotāju interesēm īstenošanai. Tāpēc e-pārvaldes programmas īstenošanas gaitā šim jautājumam jāvelta īpaša uzmanība, un rīcības plāna izstrādes gaitā jāizstrādā konkrēti risinājumi šī uzdevuma izpildei. Valsts pārvaldes struktūras un procesu pilnveidošana. Kā norādīts iepriekš, novērojama pašreizējās tirgus analīze pārvaldes iestāžu sniedzamo pakalpojumu fragmentācija no klienta viedokļa vienota pakalpojuma sniegšanā ir iesaistītas vairākas iestādeskā arī pakalpojumu pārklāšanās un dublēšanās. Viena no e-pārvaldes izveides pamattēzēm ir tāda, ka nav jēgas automatizēt un elektronizēt pašreizējos procesus. Patiesais ieguvums būtu tieši no valsts pārvaldes funkciju un struktūras racionalizācijas, gan piemērojot tos jaunajiem pakalpojumu sniegšanas modeļiem, gan arī maksimāli izmantojot IT iespējas.

Tādējādi valsts pārvaldes struktūras un procesu pilnveidošana un Interneta un IT ieviešana pakalpojumu sniegšanā ir viena procesa divas neatņemams sastāvdaļas, kuras var tikt veiksmīgi risinātas tikai kopā.

Kopēšanas profesionāls tirgotājs piedāvājumus VIP čats

Tāpēc šādu organizatorisku un it kā ar IT nesaistītu jautājumu risināšana tiek ieteikta veikt vienotas e-pārvaldes izveides programmas ietvaros. Jebkuras organizācijas sakārtošana jāsāk ar precīzu organizācijas biznesa sniedzamo pakalpojumu definēšanu. Tas attiecas gan uz privātuzņēmumiem, gan instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji pārvaldes iestādēm. Tāpēc kā viens no prioritāriem e-pārvaldes izveides darbiem ir precīzi noteikt valsts nodrošināmos sabiedriskos pakalpojumus. Šis uzdevums veicams vairākos līmeņos. Vispirms valdības līmenī centralizēti jānosaka galvenie pakalpojumi, un prioritātes. Tad ministriju un to pārraudzībā esošo iestāžu ietvaros jāveic to pakalpojumu un funkciju detalizācija un specificēšana, kuras tām uzticētas. Līdzīgs process būtu jāveic arī pašvaldībās. Veicot šo darbu, svarīgi apzināt tos pakalpojumus un funkcijas, kurus pašreiz nodrošina valsts iestādes. Tajā pašā laikā jāuzsver, ka sabiedrisko pakalpojumu definēšanā noteicošais ir nevis tas, ko pašreiz de facto dara valsts institūcijas, bet gan - kādus pakalpojumus un funkcijas iedzīvotāji vēlas un ko valdība pašvaldība politiski apņēmusies sniegt sabiedrībai par nodokļu maksātāju naudu. Pakalpojumu klāstā būs arī piespiedu pakalpojumi t. Iedzīvotāju vēlmju noskaidrošanai jāizmanto klientu aptaujas un socioloģiskie pētījumi. Funkciju sadalei starp sabiedrību un valsti, starp centrālo valsts pārvaldi un pašvaldībām, kā arī starp valsts pārvaldes iestādēm ir jābūt skaidrai un nepārprotamai, tai ir jāiegūst optimāls decentralizācijas līmenis.

Ņemot vērā, ka, sabiedrībai attīstoties, mainās funkciju nepieciešamība, jāattīsta sistemātiska pieeja funkciju nepieciešamības un atbilstības izvērtēšanai. Valsts nodrošināmie pakalpojumi un funkcijas jāsašaurina tā, lai nodokļu maksātājs finansētu tikai sabiedrībai un valstij nepieciešamos izdevumus. Pakalpojums jāuztic tai institūcijai vai struktūrai, kura indivīdam ir vispieejamākā no centrālās valsts pārvaldes uz pašvaldībām, no centrālās valsts pārvaldes uz pakļautajām valsts pārvaldes institūcijām utt. Pakalpojumi jāgrupē atbilstoši klienta dzīves situācijām. Iedzīvotāju un uzņēmumu saskare ar valsts pārvaldes iestādēm notiek saistībā ar konkrētiem notikumiem viņu dzīvē piemēram, uzņēmējdarbības uzsākšana, bērna piedzimšana, kļūšana par bezdarbnieku, dzīves vietas maiņa, nekustamā īpašuma iegāde utt.

Kā minēts iepriekš, viens no e-pārvaldes pamatprincipiem ir pakalpojumu grupēšana un sniegšana atbilstoši šīm dzīves situācijām t. Klientam faktiski nav jāzina, cik un kādas valsts iestādes ir iesaistītas pakalpojuma nodrošināšanā. Šāda valsts pārvaldes pakalpojumu un funkciju apzināšana un sistematizēšana ir priekšnoteikums tam, lai varētu atrast efektīvākos un racionālākos veidus to nodrošināšanai. Un ir pietiekams pamats domāt, ka pašreizējā valsts pārvaldes organizāciju struktūra ir tālu no pilnības un ka tos pašus un daudz kvalitatīvākus pakalpojumus sabiedrībai var nodrošināt arī citos veidos. Šī uzdevuma ietvaros jāveic sistemātiska un visaptveroša valsts pārvaldes struktūras un procesu pilnveidošana. Tā notiktu divos līmeņos:. Galvenie jautājumi, kas jārisina šī uzdevumu ietvaros, ir šādi:. Šim principam jābūt iemiesotam visos organizācijas darbības elementos, sākot ar organizācijas mērķu un vērtību deklarācijām, beidzot ar organizācijas iekšējo struktūru darbības mērīšanu un novērtēšanu. Valsts pārvaldes iestādēm ir jākoncentrējas uz savu pamatfunkciju izpildi politiku noteikšana un īstenošana. IT resursu pārvaldība, grāmatvedība, kā arī klientu apkalpošana var tikt uzticēta dažāda veida ārējām organizācijām. Centralizētā līmenī jāveic valsts pārvaldes struktūras kopējā optimizācija un jāizstrādā kopēja pieeja un vadlīnijas.

Savukārt, katras iestādes darba pilnveidošana ir attiecīgas iestādes vadītāja kompetencē. Šī uzdevuma izpildes detalizēts plāns un metodes, nosakot centrālās projektu vienības, ministriju un iestāžu atbildību, ir jāizstrādā nākamā e-pārvaldes izveides posma rīcības plāna izstrāde ietvaros. Pakalpojumu "ģeogrāfiskā" pieejamība ir tikpat svarīgs aspekts kā pakalpojumu kvalitāte. Jānodrošina, lai pakalpojumi būtu pieejami maksimāli tuvu iedzīvotāju dzīves vietai. Tajā pašā laikā pakalpojumu sniegšanas vietu skaitam jābūt "saprāta" robežās, lai varētu nodrošināt pieņemamu efektivitātes līmeni.

Piemēram, Lielbritānijā e-pārvaldes resursu pieejamības pamatvietas ir publiskās bibliotēkas. Šobrīd, kad lielu daļu ikdienas pakalpojumu nodrošina pašvaldības, un saistībā ar pašvaldību reformu šis jautājums ir nokļuvis diskusiju centrā. Lielā mērā argumentācija saistībā ar pašvaldību apvienošanos ir saistīta tieši ar sabiedrisko pakalpojumu pieejamību pēc reformas. Atbilstoši mūsdienīgai e-pārvaldes ietvaros piedāvātai pieejai šie jautājumi pašvaldību konsolidācijas pakāpe un pakalpojumu pieejamība ir šķirami. Pirmais ir saistīts tikai ar attiecīgās teritorijas spēju pašpietiekami funkcionēt un īstenot konkrētus attīstības projektus, savukārt, otrais pakalpojumu pieejamība ir risināms kontekstā ar daudzkanālu pakalpojumu sniegšanas pieeju, izvēloties optimālo veidu, kā maksimāli efektīvi nodrošināt viena vai otra pakalpojuma pieejamību.

Latvijā vēsturiski ir izveidojies pietiekami optimāls pašvaldību publisko bibliotēku tīkls - šādas bibliotēkas darbojas katras pašvaldības teritorijā, to skaits vidēji viena bibliotēka uz katriem iedzīvotājiem, laukos - vidēji viena bibliotēka uz iedzīvotājiem un izvietojums, kā arī personāla kvalifikācija un pieredze, investējot tajās nepieciešamos līdzekļus, ļaus izveidot kvalitatīvas un efektīvas, labi pieejamas pakalpojumu sniegšanas vietas. Vēl, piemēram, lielākās apdzīvotās vietās varētu veidot vairākām institūcijām kopīgas klientu apkalpošanas zāles, savukārt, mazākās - varētu izvietot Interneta pieejas kioskus piemēram, publiskajās bibliotēkās. Tāpat efektīva un universāla pakalpojumu sniegšanas metode ir telefons, kur ģeogrāfiskais faktors vispār zaudē nozīmi.

Tādejādi kā viens no e-pārvaldes uzdevumiem paralēli pakalpojumu noteikšanai ir pakalpojumu sniegšanas teritoriālā optimizācija. Šis uzdevums ir veicams ciešā koordinācijā ar reģionālās un teritoriāli - administratīvās reformas pasākumiem vai arī iespējams tās ietvaros jāprecizē rīcības plānā. Priekšnoteikums tam, lai varētu objektīvi izvērtēt sniedzamo pakalpojumu kvalitāti un organizācijas darbības efektivitāti, ir attiecīgo rezultatīvo un procesu rādītāju mērīšanas un salīdzināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana. Rezultatīvie rādītāji raksturo organizācijas darbības gala rezultātu. Valsts pārvaldes gadījumā tie būtu sabiedriskie pakalpojumi. Rezultatīvie rādītāji varētu būt, piemēram, apkalpoto klientu skaits, klienta apkalpošanas ilgums, sūdzību skaits, klientu apmierinātības novērtējums utt. Procesu rādītāji raksturo organizācijas iekšējos procesus. Tie varētu būt, piemēram, viena klienta apkalpošanas pašizmaksa, iepirkuma darījuma pašizmaksa, iepirkuma izpildes vidējais ilgums u. Tādejādi viens no būtiskiem e-pārvaldes programmas uzdevumiem ir vienveidīgas valsts pārvaldes iestāžu darbības rādītāju sistēmas izstrāde un ieviešana katrai iestādei, protams, būs savi rādītāji, taču daļa no viņiem būs arī vienādikas būtu pamats iekšējai uzskaitei, kā arī iestāžu darbības analīzei. Darbības rādītāju sistēmas pamatprincipi un detalizēts tās izstrādei un ieviešanai nepieciešamais darba plāns ir jāizstrādā nākamā posma ietvaros. Daudzkanālu pieejas ieviešana pakalpojumu sniegšanā.

Viens no svarīgākajiem valsts pārvaldes modernizācijas elementiem ir daudzkanālu pieeja pakalpojumu sniegšanā. Šim jautājumam ir divas dimensijas:. Jautājums par ārēju, tai skaitā privātu organizāciju iesaistīšanu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā ir īpaši būtisks. Tas ļauj, no vienas puses, nodrošināt labāku pakalpojumu, no otras puses, paver visdažādākās iespējas sadarbībai starp valsts pārvaldes iestādēm un privātiem uzņēmumiem. Ieviešot daudzkanālu pieeju pakalpojumu sniegšanā t. No komerciālā viedokļa šādai instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji valsts izveidotai kontaktvietai jeb kanālam piemēram, fiziska vai Interneta vieta, kur tiek kārtoti visi ar nekustamo īpašumu saistītie jautājumi ir liela vērtība, jo tas ļauj attiecīgās nozares firmām ātri un instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji sasniegt savu potenciālo klientu.

Tas ir pamats dažādiem sadarbības modeļiem: investīciju piesaistei, kanāla izmantošanas iespēju pārdošanai, sabiedrisko pakalpojumu integrācijai citos komerciālos pakalpojumos utt. No otras puses, tas rada risku negodprātīgai šo iespēju izmatošanai. Tāpēc ir ļoti svarīgi radīt priekšnoteikumus un noteiktu kārtību šāda modeļa īstenošanai gan no normatīvā, gan tehniskā, gan darbināšanas aspekta. Optimālo pakalpojumu piegādes kanālu izvēle ir par to atbildīgās iestādes kompetencē. Lai nodrošinātu vienotu pieeju un palīdzētu institūcijām šajā darbā, nepieciešams izstrādāt attiecīgus noteikumus un vadlīnijas. Privāto organizāciju iesaistīšana sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā ir saistīta ar dažādiem jautājumiem:. Šo, kā arī ar tiem saistīto jautājumu kļūt par kriptovalūtas tirdzniecības ekspertu jāveic sistemātiski un plānveidīgi, ievērojot gan sabiedrības, gan uzņēmēju intereses, nepieļaujot negodīgu konkurenci, kā arī valsts iestāžu darbinieku negodprātību.

Tāpēc viens no būtiskiem e-pārvaldes izveides uzdevumiem ir attiecīgas koncepcijas un normatīvo dokumentu izstrāde. Kā piemēru tam, kā šie jautājumi varētu tikt risināti, ir minama Lielbritānija [18][19], kur ir izstrādāta speciāla t. Instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji Private Partnership programma, kuras pamatnostādnes ir piemērojamas arī Latvijai. Interneta un citu elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā noteikti ir būtiskākais un arī manāmākais e-pārvaldes ieviešanas rezultāts. Ir acīmredzami, ka Internets ir ērts un efektīvs pakalpojumu sniegšanas veids, un nenoliedzami, ka nākotnē tas kļūs par noteicošo. Saskaņā ar Eiropas Savienības rekomendēto pieeju pēc pakalpojuma "elektronizācijas pakāpes" var izšķirt 4 līmeņus:.

Pirmo divu līmeņu sasniegšana nebūtu īpaši sarežģīta, taču pilnai pakalpojumu elektronizācijai ir nepieciešams nopietns darbs, kas, saprotams, nav paveicams vienā mirklī. Ne visi pakalpojumi ir sniedzami tikai elektroniski piemēram, reģistrējot automašīnu, ir nepieciešama tās fiziska klātbūtne.

Starptautiskā valūtas tirdzniecība Kā padarīt sānu naudu internetā 1. kriptonauda, ​​kurā ieguldīt ieguldot bitcoin 2009. gadā. Iq opcijas binārā tirdzniecība Binārā opcija japānai Bitcoin naudas ieguves peļņa Vai tas ir labi, ieguldi kriptonauda. Kriptogrāfijas investīciju parāda kupona kodu Bitcoin investīciju peļņas sistēmas pārskatīšana

Tajā pašā laikā ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt visu sabiedrisko pakalpojumu pieejamību 3. Detalizēta konkrēto pakalpojumu elektronizācijas plānošana kurus pakalpojumus, cik lielā pakāpe un kad būtu jāelektronizē būtu jāveic reizē ar pakalpojumu definēšanu un piegādes kanālu plānošanu nākamajos e-pārvaldes izveides posmos. Šobrīd kā sākotnējo plānu pirmajā kārtā elektronizējamiem pakalpojumiem var pieņemt tālāk minētos 12 iedzīvotājiem un 20 uzņēmumiem domātos pakalpojumus kas faktiski sakrīt ar Eiropas Savienības rekomendētajiem. Kā būtiskākos pirmajā kārtā elektronizējamos pakalpojumus iedzīvotājiem var minēt iekavās maksimālais elektronizācijas līmenis :. Lai varētu ērti un ātri izmanot pakalpojumus elektroniski, jāizveido personalizējams centrālais sabiedrisko pakalpojumu portāls kā dabisks sākumpunkts klientu komunikācijai ar valsts pārvaldes iestādēm. Lai nodrošinātu pakalpojumu integrētu sniegšanu, nepieciešams pārkārtot un pilnveidot arī valsts pārvades institūciju iekšējo darbu, to, ko angliski mēdz dēvēt par back-office.

Šī darba pilnveidošana ietver gan procesu, gan organizatoriskos skat. IT problemātika ir tikai viena no pilnveidošanas dimensijām, taču bieži tieši IT risinājumi ir vissarežģītākie un vislielākās investīcijas prasošie. Tāpēc jautājumus, kas saistīti ar valsts pārvaldes informatizāciju, jāvada un jākoordinē centralizēti valdības līmenī. Iekšējā darba pilnveidošanai IT kontekstā ir divi galvenie aspekti:. Par valsts pārvaldes institūcijas IS izveidi ir atbildīga iestādes vadība. Tajā pašā laikā valstij jānosaka kopējā politika valsts informācijas resursu pārvaldībā, principi tam, kā jāveido un jādarbina valsts informācijas sistēmas. Tas nozīmē, kā centralizēti jāizstrādā normatīva un metodoloģiska rakstura dokumenti, kā arī jāveic attiecīgs koordinācijas, uzraudzības un metodoloģiskā atbalsta darbs.

Jautājumi, kas prasa centralizētu reglamentāciju un risināšanu:. Daudzi no šiem jautājumiem jau tiek sekmīgi risināti skat. Pašreiz valsts politikas noteikšanas un koordinēšanas funkcijas veic Satiksmes ministrijas Informātikas departaments. Lai nodrošinātu iepriekšminēto uzdevumu izpildi ir skaidrs, ka gan šī departamenta funkcijas, gan resursi ir jāpalielina. Tāpat arī iespējams jāmaina Informātikas departamenta statuss, kas dotu lielākas pilnvaras kontrolējot valsts noteiktās informācijas sistēmu izveides un darbināšanas kārtības ievērošanu. Valsts informācijas resursu pārvaldības uzlabošanas jautājumi ir jāprecizē, kā instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji jānosaka konkrēti pasākumi to pilnveidošanā ieskaitot Informātikas departamenta funkciju un pilnvaru palielināšanu e-pārvaldes rīcības plāna izstrādes laikā. Valsts un pašvaldību institūciju informācijas sistēmu plānošana un izveide. Katrai valsts pārvaldes institūcijai un pašvaldībai jābūt izstrādātam IS stratēģiskajam plānam, kurš attiecīgi izriet no kopējās iestādes vai pašvaldības attīstības un modernizācijas stratēģijas un ir saskaņots ar to. Šajā plānā jānosaka, kādā veidā tiks izmantotas informācijas tehnoloģijas, lai atbalstītu organizācijas darbības mērķu sasniegšanu, kā arī jāformulē pamatnostādnes par to, kā nepieciešamās informācijas sistēmas tiks izveidotas, uzturētas un darbinātas.

Uz to taču balstās visa neatkarības gadu polituzņēmēju prasme. Par to gan līdz apnikumam jau ir runāts un acīmredzot nav arī tik slikti, lai tauta saņemtos kaut ko mainīt. Otra acīmredzamā lieta ir visiem spēkiem atbalstīt eksportējošos uzņēmumus. Tie parasti ir produktīvāki, pelnošāki un caurmērā maksā lielākas algas saviem darbiniekiem. Šie uzņēmumi arī daudz vairāk investē savā attīstībā, jo galu galā, valsts ekonomikai jau ir vienalga, vai investīcijas nāk no ārpuses, vai no pašu uzņēmumiem. Interesanti arī būtu papētīt, kādi investori stāv aiz Kipras vai citām statistikā uzrādīto valstu investīcijām. Katrā ziņā valsts interesēs ir, lai būtu daudz spēcīgu, eksportējošu uzņēmumu, jo tie rada rosību un šķiet interesanti arī ārzemju investoriem. Valsti varētu salīdzināt ar restorānu. Ir tādi kā Vincents vai Bibliotēka Nr 1kur cilvēki rezervē galdiņus laicīgi, jo zina, ka tur labi apkalpos un garšīgi pabaros, un ir arī tādi, kur ilgi jāgaida, kamēr ēdienu vispār atnes, atnestais ēdiens ir negaršīgs un beigās vēl zupā peld mati. Interesanti, ka tajos štruntīgajos restorānos arī darbinieki ir nelaimīgi, algas mazas un kadru mainība liela, bet bārmenis kā tāds polārlācis būvē no ledus sev māju. Posted on oktobris 2, 4 komentāri. Amerikā vēlēšanu vājprāts turpina pieņemties spēkā, un šīs nedēļas politiskā tēma ir Trampa publiskā apsaukāšanās ar bijušo Miss Universe Alicia Machado, kura apgalvoja, ka Tramps viņu nosaucis par resnu cūku un visādi pazemojis, uz ko Tramps atbildēja, ka viņa bijusi vissliktākā Miss Universe, kāda viņam bijusi, un sāka zīmīgi runāt par porno filmām, kurās šī skaistule esot iemūžināta.

Šī ņemšanās ir tik smieklīga, ka šķiet, Tramps speciāli grib zaudēt, tikai vēlētāji nekādi negrib viņam to atļaut. Sadzīviskās situācijās, piemēram, sporta klubā, man gadās sarunāties ar amerikāņiem par politiku un vēlēšanām. Viņi bieži prasa, ko domāju par Trampu un es parasti atbildu, ja viņu ievēlēs, tad mani no Amerikas patrieks, jo tāds pus-imigrants vien šeit esmu. Tad sarunu biedri drusku samulst un atbild, ka mani jau projām Tramps nedzīšot, jo tieši šādus imigrantus viņš gaidot ar atplestām rokām. Tā ir demokrātijas ēnas puse, ka kādā brīdī vēlētāji zaudē spēju domāt. Nezinu, kā tur bija senajā Grieķijā vai Romā, bet gan jau, ka vēsturnieki pateiks, ka bija reizes, kad ievēlēja kādu no labas ģimenes nākušu zirgu vai pilsētas klaunu. No šīs nedēļas Klintones un Trampa debates man visvairāk atmiņā palika mirklis, kad Klintone skatījās ekrānā un teica visiem klausītājiem Amerikā un pārējā pasaulē, ka Amerikas vārds kaut ko nozīmē, ka uz to var paļauties. Tas tika teikts kontekstā ar NATO 5. Ja nemaksās, ko prasa, tad lai vaino paši sevi. Es varu saskatīt analoģijas Klintones nepopularitātei un, piemēram, Vienotības zemajiem reitingiem Latvijā. Cilvēkiem ir apnikuši gludi sasukātie un pareizi runājošie profesionālie politiķi. Latvijas vistuvākais analogs Klintonei ir Sarmīte Ēlerte. Protams, ASV politiķiem ir cits līmenis, cita nauda. Šajās vēlēšanās prezidenta kandidātu budžeti tuvojas miljardam dolāru, bet tendence, manuprāt, ir tā pati.

Gudras, teicamnieciskas un intelektuālas sievietes daudziem vēlētājiem nepatīk. Palaidnīgi skolnieki diez vai ievēlētu par savu vadoni skolas bargo učeni. It īpaši laikos, kad arī ļoti gudri cilvēki ir atklājuši, ka patiesība slēpjas sienu sliešanā, svešo apkarošanā, bet sievietēm vieta ir pie plīts sārtvaidzīgu bērnu pulciņa vidū. Divdesmitā gadsimta sākumā automašīnas un motocikli bija kaut kas līdzīgs datoriem, robotiem un mākslīgajam intelektam mūsdienās. Un katrā laikmetā ir traki cilvēki, kuri cīnās un ņemās, līdz pasaule kļūst citāda. Tāpēc aicinu pārtaukt ņemties ar sienām, bet paskatīties tām pāri, jo pasaule nekad neatgriezīsies pagātnē un sienām, ticiet man, nav nākotnes.

Liekas, ka ir pienācis pēdējais laiks tai noslaucīt putekļus. Posted on septembris 26, 4 komentāri. Pusnedēļa Toronto aizkrējusi nemanot, un pašreiz lidinos mājup uz Denveru. Toronto ir brīnišķīga pilsēta. Īpaši patika gan centrā sabūvētie stikla torņi, gan daudzie parki un smalkie pieminekļi. Tik spīdīgus stikla torņus šādā skaitā neesmu redzējis nevienā citā pasaules pilsētā, turklāt naktī ar gaišajiem logiem tie izskatās pavisam citādi nekā dienā saules apspīdēti. Vēl — vecās mājas, vieglā, drusku dekadentiskā sajūta, kuru pastiprina centrā jūtamais marihuānas aromāts. Kanāda būs pirmā attīstītā valsts pasaulē, kura nacionālā līmenī legalizēs marihuānu jau tuvākajā laikā, bet reālajā dzīvē tā jau ir tikpat kā legāla. Citi varbūt teiks, ka Kanāda personificē liberālos, izvirtušos rietumus un šādam pasaules uzskatam un dzīvesveidam nav nākotnes. Pagaidām gan nekas neliecina par norietu vai kādām sociālām vai ekonomiskām problēmām tuvā nākotnē. Šādi īsi braucieni un klientu apmeklējumu mani ļoti motivē. Klienti Ziemeļamerikā novērtē, ja ražotājs viņus apciemo un, satiekoties otro vai trešo reizi, tu jau jūties kā viņu vecs čoms. Tas ir paradokss mūsdienu interneta tirgošanās laikmetā. Jā, šodien daudz preču tiek pirktas bezpersoniski, internetā, un pārdotas, izmantojot zīmolu spēku, bet joprojām lielākā daļa biznesa, kurā uzņēmums pārdod uzņēmumam, notiek, balstoties uz kontaktiem, attiecībām un reputāciju.

Kā kļūt bagāts tik ātri kā veikt rezerves naudu pusē cryptocurrency trading latvija labākās vietnes, kur ieguldīt kriptovalūtās ieguldot kriptovalūtas ieguvumos kuras investīciju bankas veic kriptogrāfijas tirdzniecību.

Īpaši jau telekomunikāciju klienti sagaida, ka viņi varēs piezvanīt konkrētam cilvēkam un tā atbildes reakcijas laiks nepārsniegs stundu. Protams, internetam un automatizācijai arī šajās attiecībās ir nozīmīga loma, jo tie padara transakcijas lētākas un pārskatāmākas. Pārdevēji šādā modelī ir vairāk tie, kuri uzbūvē attiecības, saslēdz vajadzīgās pārmijas, lai preču vagoni maksimāli automātiski ceļotu vajadzīgajos maršrutos. Iedomājieties, ka jebkam, ko radījis cilvēks, aizmugurē stāv kāds pārdevējs, kurš ir domājis, cīnījies un centies, lai notiktu tā, kā ir noticis un par to saņēmis sūri grūti nopelnīto komisiju. Amerikas pārdevējiem, viņu darba kultūrai un dzīvesveidam es plānoju veltīt pavisam atsevišķu bloga ierakstu, jo šīs būtnes ļoti kontrastē ar Latvijā sastopamajiem, un noteikti ir pelnījuši vismaz atsevišķu eseju. Toronto esmu izbaudījis kopālietošanas ekonomikas priekšrocības pilnā apjomā. Lietoju Uber automašīnas un maksāju par transportu ne vairāk par pusi no normālo takšu cenas. Dzīvoklis stikla tornī Spadina avēnijā, tikai kvartāla attālumā no ezera, izmaksāja mazāk par vienu trešo daļu no cenas, ko maksātu par viesnīcu. Turklāt sava virtuve un veļas mazgājamā mašīna ir liela priekšrocība, īpaši, ja patīk no rītiem paskriet un pēc tam staigāt tīrās drēbēs.

Tā nu uzdodu sev jautājumu, vai Dāvids maz ir šī dzīvokļa īpašnieks, varbūt tikai apakšīrnieks, un kā vispār būt drošam, vai uzturies noīrētajā dzīvoklī legāli. Protams, šādas detaļas piešķir ceļojumam tādu kā piedzīvojuma garšu. Un galu galā gan Ubergan visās citās koplietošanas platformās neviens nav anonīms — gan pakalpojuma sniedzējam, gan klientam ir īsts profils, identifikācijas dokumentu kopijas un kas būtiskākais — iepriekšējo klientu sniegtās atsauksmes un reitingi. Līdz ar to kopējā servisa kvalitāte un drošība ir augstāka nekā veclaicīgajiem servisa sniegšanas veidiem. Turklāt norēķini ir tikai un vienīgi elektroniski, un nav nekādu problēmu rēķinus piestādīt darba devējam vai vēl labāk — uzreiz maksāt ar uzņēmuma kredītkarti. Liekas, ka nākamais solis koplietošanas platformām būtu vakariņas pie kāda mājās, par to samaksājot vien kādu kripatu no restorāna cenas, gan jau, ka šāds serviss eksistē, tikai nav tik iecienīts kā iepriekš minētie. Atšķirībā no ASV, Kanādā Tramps ir briesmīgi nepopulārs, satiktie kanādieši viņu izsmēja un teica, ka Trampa ievēlēšanas gadījumā viņiem nākšoties būvēt sienu ar ASV, lai nodrošinātos pret imigrantu pūļiem, kuri tad gribēšot bēgt no ASV uz Kanādu.

Posted on septembris 19, Komentējiet. Denverā ir svētdienas pievakare, viena no jaukajām atvasaras dienām, kad debesis ir zilas, saule spīd un gaiss uzsilst līdz kādiem trīsdesmit grādiem. ASV šī nedēļa nebija pārāk jauka — bumbas sprādziens Manhetenā, sadurti cilvēki Minesotas lielveikalā, un tikai 50 dienas atlikušas līdz prezidenta vēlēšanām. Patreiz Tramps ir izvirzījies vadībā, vēlēšanu iznākums ir pilnīgi un galīgi neparedzams un liekas, ka šādi sprādzieni un duršanas tikai uzlabo Trampa izredzes, jo viņš taču vispirms sasauks ģenerāļus un liks viņiem izstrādāt plānu, kā trīsdesmit dienās uzveikt visus teroristus un tad uzcels brīnišķīgo sienu, kura paglābs amerikāņus no visiem noziedzniekiem, bandītiem un citiem mošķiem, turklāt atdos amerikāņu izvārgušajai vidusšķirai labi apmaksātos darbus, kurus patreiz nozog visādi imigrantu draņķi.

Apmēram tā. Hilarijas plaušu karsonis nekādi viņas ievēlēšanas izredzēm nepalīdz, jo kam ir vajadzīgs slimīgs prezidents, turklāt laikā, kad nepieciešama enerģiska rīcība? Šobrīd visas aptaujas uzrāda tik tuvus rezultātus, ka ārkārtīgi grūti paredzēt tālāko notikumu attīstību. Pirmās debates prezidenta amata kandidātiem ir plānotas Pēc šiem bitcoin latvija droši vien aina mazliet noskaidrosies vai gluži pretēji — galvas visiem būs saputrotas pilnīgi un galīgi. Bet ko tur daudz instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji par lielajām pasaules problēmām. SAF kanādiešu partneris tā sapriecājās par vienu nelielu piekāpšanos mūsu tirdznieciskajās attiecībās, ka novēlēja, lai Latvijas izlase Pasaules kausa turnīrā ieņemtu otro vietu, protams, aiz Kanādas.

Diemžēl prieki izrādījās īsi, jo atklājās, ka tajā Pasaules kausā Latvijas komada nemaz nespēlē, bet kopā ar pierastajām, stipro hokeja valstu komandām kā Zviedrija, Somija, Čehija, ASV, Kanāda, spēlē arī Eiropas komanda un Ziemeļamerikas komada. Katrā ziņā Eiropas komandā neviens spēlētājs no Latvijas nespēlē. Šajās dienās Toronto norisinās Pasaules kauss, un tas varētu būt iemesls, kādēļ pilsētas centrā nevienā viesnīcā nevarēja atrast brīvus numurus.

Pareizāk sakot, varēja atrast vai nu numurus tādās vietās kā Trump Tower vai Four Seasons par nieka USD vai vairāk par vienu numuru par nakti, vai arī hosteļos par 50 USD par nakti. Nebraucu jau arī es uz Toronto skatīties hokeju, bet kaut ko pārdot, lai mazliet uzlabotu Latvijas tirdzniecības bilanci. Bet kaut ko zināt par hokeju, futbolu vai kādu citu sporta veidu nemaz nenāk par sliktu. Runāt tikai par darbu, produktiem, pirkšanu un pārdošanu ir sliktais tonis. Ir nepieciešamas sarunu tēmas vakariņu laikā vai sēžot bārā. Instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji ir viena no labākajām tēmām, jo gandrīz katrs Amerikā fano par kādu sporta veidu. Protams, vislabāk ir atklāt, ka esi ar kādu gājis vienā skolā, dzīvojis vienā pilsētā un fano par to pašu sporta veidu. Tādam kā man šādas instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji nespīd, tāpēc jāizdomā temati par sportu, makšķerēšanu, ceļojumiem vai robotiem.

Vai jāiegaumē vismaz pāris pikantu anekdošu. Esmu gan ievērojis, ka pajēlie jociņi, kuri liek krieviem vai baltiešiem smieties, krītot pie zemes, amerikāņus labākajā gadījumā var atstāt pilnīgi vienaldzīgus vai sliktākajā gadījumā — neizpratnē blisinot acis. Par šo domājot, prātā nāk filma par kazahu žurnālistu Boratu, kura man liek smieties vēderu turēdamam, bet Amerikā īpaši populāra nav. Tāpēc varu tikai aicināt cienījamos vecākus Latvijā — sūtiet savus bērnus skolās un augstskolās ārzemēs, vēlams lielās, bagātās zemēs, jo tikai šādi viņi sapratīs šo valstu kultūras un spēs vērpt izklaidējošas runas, satiekoties ar lielo valstu iezemiešiem. Hoteļu dilemmas risināšanā man talkā nāca dalīšanās ekonomika. Vienu vārdu sakot — ja kompānija, kura sastāv no diviem vai vairāk cilvēkiem, grib palikt svešā pilsētā trīs vai vairāk dienas, tad AirBnb īrēts dzīvoklis vienmēr būs nesalīdzināmi izdevīgāks un labāks darījums. Jau dzirdu, kā piktie viesnīcnieki murdošā korī sāk pātarot par drošību, garantijām un labu servisu, bet teikšu godīgi, līdz šim mana pieredze ar kopālietošanas platformām ir tāda, ka tas ir lētāk un kvalitatīvāk. Vienīgi žēl, ka šīs platformas ir uzcēluši un visu peļņu savāc ASV kapitālisti. Varbūt vienīgi Ķīnā ir stipri platformu konkurenti, bet visā pārējā pasaulē dominē tikai un vienīgi amerikāņi.

Posted on septembris 11, 2 komentāri. Pamanāmākais šajā apmeklējuma reizē ir, ka uz Stripa tiek būvētas vairākas jaunas, lielas viesnīcas un redzams, ka pilsētai klājas ļoti labi. Vēl šīs reizes atklājums ir viesnīca Vdara, kas ir salīdzinoši nedārga, ultra moderna, atrodas uz Stripa pie Cosmopolitain viesnīcas un pats lieliskākais, ka tajā nav kazino. Ja brauc strādāt, tad piepīpētie un cilvēku pilnie kazino ātri sāk krist uz nerviem. Šī gada izstādes devīze ir Everything wirelessbet fokuss no dzelžu un infrastruktūras risinājumu ražotājiem ir pārvirzījies uz divām galvenajām tēmām: visādi sīki gadžeti ap mobilajiem telefoniem, kā paši telefoni, pulksteņi, virtuālās realitātes uzpurņi un tamlīdzīgi krāmi, un — Internet of Thingsjeb IoT kā to ērti saīsina industrijas eksperti. Mobilais telefons gandrīz katram mūsu planētas iedzīvotājam ir pārdots, bet tāpēc jau nozares izaugsme apstāties nevar. Tādēļ nākamais solis ir ielikt SIM karti arī katrā fiziskā priekšmetā un iemācīt tos savā starpā sarunāties. Ja pagājušajā gadā tas bija tikai mazliet un ne tik uzkrītoši, tad šogad visi lielie operatori savos stendos runāja tikai un vienīgi par IoT. Gudrās pilsētas — visi luksofori, apgaismes stabi, atkritumu konteineri un novērošanas kameras ir pieslēgti tīklam, nepārtraukti raida informāciju par apkārtni un savu stāvokli. Dati tiek uzkrāti operatoru mākoņos, kur tos skatās un pēta mākslīga intelekta programmatūras, ekspertu sistēmas un tamlīdzīgi mošķi, kuri tad sūta attiecīgajiem dienestiem dažādus trauksmes ziņojumus un pieņem tajā mirklī nepieciešamos lēmumus.

Kastes ar austerēm tiek aprīkotas ar sensoriem, kuri kontrolē temperatūru, kastes novietojuma leņķi un austeru svaiguma pakāpi no ieguves vietas līdz resorāna galdiņam un rūpējas par to, lai amerikāņu patērētāja muti kārums sasniegtu svaigs un pareizā kondīcijā. Atsevišķs liels fokuss ir arī ap lauksaimniecības automatizāciju, piemēram, sensori kontrolē augsnes sausumu, klimatiskos apstākļus un citus parametrus un sūta lauksaimniekam instrukcijas, kad un cik ir jālaista vai jāveic kādas citas manipulācijas. Protams, lai šo nodrošinātu, ir jāuzlabo infrastruktūra, tādēļ visi aktīvi runā par jaunās paaudzes 5G tīkliem, kuri nodrošinās vismaz 10x lielākus datu pārraides ātrumus, bet tam, protams, vajadzēs daudz vairāk bāzes staciju un visu citu datu pārraižu un IT tehnoloģiju. Līdz ar to industrija gatavojas jaunam investīciju vilnim un tas, protams, visus sajūsmina. Izstādē ir skaidri pamanāms, kā labi koptie amerikāņu menedžeri ar spoži izbalinātajiem zobiem nēsājas no mītiņa uz mītiņu un spino cits citam savus stāstus. Interesanti, ka pāris tiešām sekmīgu un bagātu cilvēku, ar kuriem iznāca aprunāties, izskatījās ārēji visnecilākie un stāstus nevērpa nemaz. Lielākais labums no šādu izstāžu apmeklējuma ir iespēja dažās dienās satikt ļoti daudz vajadzīgu cilvēku. Kas notiek stendos, ir stipri otršķirīgi, būtiski ir tieši saprast, ko tu gribi satikt un atrast veidu, kā šīs tikšanās noorganizēt. Tā nakstsklubā satieku vienu no saviem partneriem, kurš pļāpā ar kādu puisi un saka — iepazīsties, šis ir Simons, mans draugs no kompānijas ABC, bet Simons stāsta, ka dzimis Izraēlā, bet pēdējos 10 gadus dzīvojoties pa ASV, un Asads piebalso, esot no Pakistānas, bet nu jau daudz vairāk amerikānis.

Zīmīgi, ka vizuāli abus vīriņus varētu noturēt par dvīņu brāļiem. Šādas konferences un izstādes ir labs veids, kā mazliet izkāpt no ikdienas pienākumu jezgas un paskatīties uz lietām no malas. ASV problēma ir katru mēnesi radīt aptuveni jaunas darba vietas, tas ir viņu darba spēka pieaugums dzimstības un migrācijas dēļ. Tajā pašā laikā viss tiek automatizēts uz nebēdu — roboti, lietu internets un tamlīdzīgi. Īstermiņā tehnoloģijas samazina darba vietu skaitu, bet atkal ilgākā termiņā tās samazina visu produktu un pakalpojumu cenas, kas rada lielāku pieprasījumu un līdz ar to arī jaunas darba vietas.

Latvijā situācija ir sarežģītāka — cilvēku skaits arvien samazinās zemās dzimstības un negatīvās migrācijas dēļ. Līdz ar to, lai uzturētu esošo dzīves līmeni, ir nepieciešama kārtīga modernizācija. Īpaši jau Nacionālajai apvienībai būtu jāiestājas par valstisku modernizāciju un robotizāciju, jo vīzija, ka visu darbu mūsu zemē dara roboti, bet tiesu spriež un valsti vada godīgs, neuzpērkams mākslīgais intelekts, kamēr tautieši kopj un attīsta latvisko dzīvesziņu, taču ir ļoti vilinoša, vai ne? Posted on septembris 5, 13 komentāri. Desmit dienas Rīgā paskrēja vēja spārniem un tagad jau esmu atpakaļ Denverā. Pārmaiņas pēc nerakstu lidmašīnā, bet gan sēžot savā viesistabas dīvānā. Kā parasts, pirmā nedēļa šajā dīķa pusē paiet, cīnoties ar miegu agri vakaros, mošanos ap 3 naktī, kad celties vēl par agru, bet aizmigt vairs nav iespējams. Vienīgā recepte, ko esmu atradis, ir kārtīgi sportot pirms gulēšanas un, naktī pamostoties, iedzert miega zāles. Šādi rīkojoties, džetlegs pāriet aptuveni nedēļas laikā un arī dienā galva strādā normāli, nav tā pretīgā neizgulēšanās un noguruma sajūta. Šeit gadā iebrauc ap jauni iedzīvotāji, un pašlaik Denverā kopā ar piepilsētām dzīvo ap 3 miljoni iedzīvotāju. Denverā ir gan sakārtota transporta sistēma, gan kalni, gan augoša ekonomika.

Vienu vārdu sakot, var gan pelnīt, gan arī labi atpūsties. Un ir arī strauji augoša marihuānas industrija, kas nerada īpašas problēmas ne iedzīvotāju veselībai, ne arī kriminogēnajai situācijai. Tas ir kaut kas pa vidu starp tramvaju un dzelzceļu un savieno pilsētas centru ar lielākajām priekšpilsētām un lidostu. Denverā ievācos pirms aptuveni pusotra gada un tad vēl nebija uzbūvēta dzelzceļa līnija ne uz lidostu, ne arī uz rajonu, kur atrodas SAF Tehnikas birojs. SAF Tehnika īrē biroju un noliktavu Auroras priekšpilsētā, kur vēsturiski ir liela meksikāņu un afroamerikāņu koncentrācija, bet nesen šeit uzbūvēts milzīgs Kolorādo universitātes hospitālis, aptuveni kā Stradiņa slimnīcas jaunie korpusi, nu un arī budžets un budžeta pārtēriņi atbilstoši. Līdz ar to vide ap mūsu biroju ir visai eklektiska — u.s. kriptovalūtu tirdzniecība mt4 vecas mājiņas ar dzelzs restēm uz logiem mijas ar ultra modernām slimnīcu būvēm un tām piegulošām iepirkšanās ielām, turpat kaimiņos arī Denveras cietums ar lielu darbinieku autostāvvietu un ceļa zīmēm, kuras nekādā gadījumā nerekomendē uzņemt balsotājus. Vēl iesāņus — garlaicīgās, plakanās biroju un noliktavu celtnes, kurās mitinās visi iedomājamie mazie biznesi.

Sākot no kosmētikas preču noliktavām un beidzot ar tarakānu un citu kaitēkļu iznīdēšanas instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji. Un visam pa vidu — pļavas, pa kurām skraida truši un alas rok prēriju suņi, tādi mazi susliki ar tireklīgām astītēm ritenī, kuri veido milzīgus alu labirintus un savā starpā sazinās, spalgi pīkstot. Bet, turpinot par dzelceļu — aptuveni pirms gada, gar lielo ielu, kura piegulst SAF birojam, sāka būvēt jaunu dzelzeļa līniju.

Ir pagājis nepilns gads, un tā jau ir pabeigta — sliedes, dzelzceļa stacijas, pārvadi. Viss ir uzbūvēts.

instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji

To pašu varu arī teikt par visa cita veida celtniecību. Pilsētā gadā ievācas cilvēku, tāpēc ir jāuzbūvē daudz. Un celtniecības temps ir acīmredzams. Paiet daži mēneši un vietā, kur skraidelēja prērijsuņi, jau slejas rindu mājas, vai ir uzbūvēts kārtējais velo celiņš. Uz šo skatoties, neviļus nākas salīdzināt ar Latviju. Jo atbraucu uz šejieni kādas reizes četras vai piecas gadā. Tātad bieži, bet arī pietiekami reti, lai redzētu pārmaiņas. Es redzu, Rīgā gan viss mainās 10x lēnāk kā Denverā. Vienīgā pamanāmā jaunbūve centrā ir tā kroplā māja uz Barona un Lāčplēša ielas stūra, kurai garām ejot, gribas pievērt acis. Nu un nebeidzamie instrukcijas kopēšanas amatu pieredzējušu profesionāli tirgotāji remonti, īpaši jau Barona ielas. Šajā augustā Rīgā man visa šī ielu remonta darba organizācija likās tik apšaubāma un ielās esošā darba drošība tik diletantiska, ka varam būt tikai laimīgi, ka kāds traktors neuzbrauca mašīnai vai ceļu rullis kādam strādniekam.

Citādi Latvija izskatās pēc sakārtotas un pārtikušas Rietumu valstiņas. Ne tikai Rīgā, bet arī ārpusē kūsājošie ceļu remonti un sakopšanas darbi skaidri signalizē par pašvaldību vēlēšanu tuvumu un arī, iespējams, kādu Eiropas fondu atvēršanos. Vienīgais, ko gribētu novēlēt, ir parūpēties arī par kārtīgu plānošanu un projektu vadību, kas acīmredzami ir visu Latvijas projektu vājākā vieta. Pārāk bieži mūsu ierēdņi un viņus pieskatošie politiķi un politiķus pieskatošie krustēvi uzskata, ka projekts ir realizēts mirklī, kad noslēgts līgums ar laimīgo konkursa uzvarētāju un atsistas visas IUB sūdzības, bet, tā kā konkursa nolikumi ir saķīmiķoti tā, lai uzvarētu tie, kuriem jāuzvar, tad pēc līguma noslēgšanas arī daudz neko no projekta realizētāja paprasīt nevar, jo nečakarēsi jau savējo, turklāt jānopelna jau arī kaut kas ir. Diemžēl es nevaru iedot recepti, kā to vērst pa labu, jo šī saimniekošana ir dziļi iesakņojusies mūsu sabiedrības kultūrā. Tas ir apmēram tāpat kā mājas, kur kāpņu telpas ir piečurātas un liftā sadedzinātas stāvu pogas.

Var jau izdot likumu vai normatīvo aktu, bet no tā parasti šīs kāpņu telpas skaistākas nekļūst. Vecās Auroras mājeles. Prērijsuņu pļaviņa.Ieguldot Stk, Tirdzniecības, Vai Bitcoin Prasa Reālu Naudas Ieguldījumu, Kā Nopelnīt Naudu Pērkot Un Pārdodot Bitcoin Latvija